E-mail: uh.sehsalemertx@ofni Tel.: + 06 70 456 0221

szak-
embereknek

Interaktív szempilla-hosszabbító képzések

A szak­ma nagy­asszo­nyá­tól les­nél el trük­kö­ket? Si­ke­res, új kar­ri­er­ben eset­leg saját vál­lal­ko­zás­ban gon­dol­ko­zol? Vagy szá­ra­dá­si idő nél­kü­li (de akár ér­zé­keny szem­re való) mű­szem­pil­la-ra­gasz­tót, kü­lön­le­ges mű­szem­pil­lá­kat ke­re­sel? Nézz szét kép­zé­se­ink, alap­anya­ga­ink kö­zött és fog­lal­kozz min­den nap az em­be­rek szé­pí­té­sé­vel...​meghálál­ják!

Jelentkezz képzéseinkre!